Hyfforddiant cyfryngau

Disgleiriwch mewn cyfweliadau teledu a radio!

Gyda fy nghyrsiau i lefarwyr cyfryngau mewn elusennau a sefydliadau nid-er-elw, gallwch fagu hyder, cyfleu eich prif negeseuon a gwarchod eich enw da.

Pam gwneud hyfforddiant cyfryngau?

Gall cyfweliadau teledu a radio fod yn heriol neu arteithiol! Ond gyda hyfforddiant addas, gallwch deimlo’n hyderus, cyfathrebu’n effeithiol a delio gydag unrhyw gwestiynau anodd.

Bydd llefarwyr sydd wedi’u hyfforddi yn eich sefydliad yn eich helpu i harneisio potensial y cyfryngau darlledu, yn ogystal â gwella a diogelu eich brand a’ch enw da.

Pam fy newis i?

Gyda ddau ddegawd o brofiad yn y cyfryngau a chyfathrebu yng Nghymru, rydych chi mewn dwylo saff,

Rydw i wedi gweithio ar ‘ddwy ochr y ffens’, fel gohebydd ITV Newyddion Cymru a fel Pennaeth Cyfathrebu WWF Cymru.

Mae fy mhrofiad yn ITV – oedd yn cynnwys blwyddyn fel gohebydd iechyd – wedi fy nysgu i sut i ddelio gyda phynciau sensitif, yn ogystal â deall yr hyn mae newyddiadurwyr yn chwilio amdani mewn cyfweliad.

Gyda phrofiad helaeth yn y sector elusennol, dwi hefyd yn deall yr heriau sy’n wynebu’r trydydd sector. Byddai’n gweithio gyda chi i wneud y gorau o’r cyfleoedd yn y cyfryngau.

Rwy’n cynnig hyfforddiant cyfeillgar a chefnogol sy’n adeiladu eich hyder trwy heriau adeiladol. Mae pob dysgwr a sefydliad yn wahanol, felly byddaf yn gweithio gyda chi i deilwra’r hyfforddiant, gan ddilyn i fyny gydag adborth ysgrifenedig personol.

Tystebau

“Gadawais i’r sesiwn yn teimlo llawer yn fwy hyderus ynglŷn â sut i baratoi yn effeithiol.  Roedd gallu ymarfer gyda chyfweliadau ffug – yn y Gymraeg a’r Saesneg – yn fonws ychwanegol. Dwi’n siŵr y byddaf yn dychwelyd i’m nodiadau dro ar ôl tro!”

Siân Stephen, Rheolwr Cysylltiadau Allanol (Cymru), DEC – Disasters Emergency Committee

“Thank you so much for the training, I have had such a positive response from the team. The manner in which you facilitate is approachable, constructive and informative, and your feedback for us as individuals was incredibly useful. ”

Jennie Dowsell, Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu New Pathways

“…Cawson ni ddiwrnod arbennig o dda, roedd yn braf gwneud rhywbeth fel tîm ac roedd yr hyfforddiant yn ddefnyddiol iawn o ran magu hyder. Roedd arbenigedd a hyblygrwydd Richard yn wych, ac roedd hi’n fendigedig i gael hyfforddiant wedi’i deilwra i themâu a phynciau Masnach Deg.”

Aileen Burmeister – Pennaeth Cymru Masnach Deg

“Richard gave me and colleagues excellent bespoke media training – we all came out of the session more confident and full of ideas – thank you!”

Susie Ventris-Field, Prif Weithredwr WCIA 

Beth sy yn y cwrs?

Caiff pob sesiwn ei theilwra i’ch anghenion chi. Gallaf greu hyfforddiant sy’n addas i lefarwyr newydd a phobl mwy profiadol, yn Gymraeg a/neu Saesneg, ar lein neu yn eich swyddfa.

Fel arfer, bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Cyflwyniadau, trafodaethau ac ymarferion ‘chwarae-rôl’
  • Trosolwg o gyfweliadau teledu a radio, y cyfleoedd a’r risgiau
  • Sut i baratoi ar gyfer mathau gwahanol o gyfweliad, yn fyw ac wedi’u recordio
  • Cyflawni’r cyfweliad – edrych a swnio’n broffesiynol, cyfleu negeseuon allweddol, delio â chwestiynau anodd
  • Ar ôl y cwrs: nodiadau ac adborth personol ysgrifenedig

Cysylltwch â fi

Os hoffech chi drafod eich anghenion hyfforddiant cyfryngau, neu ofyn am ddyfynbris, cysylltwch â fi – byddwn i wrth fy modd i glywed oddi wrthoch chi.