Podlediad Hefyd: Geirfa’r Peilot

Diolch yn fawr i bawb sy wedi rhoi adborth ar bennod peilot podlediad Hefyd.

Mae’n amlwg bod llawer wedi mwynhau’r sgwrs gyda Walter – ac mae nifer o ddysgwyr wedi cynnig cymryd rhan neu awgrymu gwesteion eraill. Rhowch wybod i fi yn y sylwadau isod os hoffech chi awrgymu gwestai arall.

Dwi wrthi’n cynllunio mwy o benodau, ond yn y cyfamser mae Rhiannon James wedi creu geirfa o’r pennod peilot allai fod yn ddefnyddiol i ddysgwyr – diolch yn fawr Rhiannon!

Stephen Rule, y 'Doctor Cymraeg' o Sir y Fflint | Pennod 3 Hefyd

Y tro yma dwi'n siarad gyda Stephen Rule, y dyn sy'n rhedeg y cyfrif Twitter poblogaidd, y Doctor Cymraeg, sy'n rhoi cyngor i ddysgwyr. Yn y pennod yma rydyn ni'n siarad am sut dysgodd e Gymraeg, a sut gallwch chi datblygu hyder i siarad yr iaith yn gyhoeddus. Manylion a geirfa  Tanysgrifiwch: Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts
  1. Stephen Rule, y 'Doctor Cymraeg' o Sir y Fflint | Pennod 3
  2. Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2
  3. Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1
  4. Walter Ariel Brooks o Batagonia | Pennod Peilot

Geirfa

0:00-15:00
Cyflwyno – introduce
Atgofion – memories
Darganfod – discover
Cyffredin – normal, average, ordinary
Sefydlu – establish
Cysylltiad – connection
Ychydig – slight
Tras – pedigree, strain (dras Gymraeg)
Cyfarwydd – familiar
Cam ymhellach – step further
Traddodiadau – traditions
Diwylliant – culture
Chwilfrydig – inquisitive
Cynhenid – innate/intrinsic
Syndod – marvel/amazement
Anghyfforddus – uncomfortable
Dinesig – civic
Awgrymu – suggest
Penodol – particular/specific
Etifeddiaeth – heritage/legacy

15:00 – 30:00
Glanio – to land
Disgwyliadau – expectations
Breuddwydion – dreams
Hudolus – enchanting
Bydysawd – universe
Hunaniaeth – identity
Mynegi – to express
Cydbwysedd – balance
Gwahoddiad – invitation
Llwyddiannus – successful / flourishing
Ymroddiad – commitment
(yn) llwyr – fully

30:00 – 45:00
Cyfarwyddwr – Director
Bwriad – intention
Difrifol – serious
Ymchwil – research, investigationCyfieithu – translate
Cyhoeddi – to publish
Trysori – treasure
Hanesyddol – historical
Talaith – province
Cyfoethog – rich
Goddefgar – tolerant
Parch – respect
Ystyried – consider/ reflect
Cymreictod – Welshness
Cymhleth – complex/complicated
Elfen – element
Archentwr – Argentinian
Unigryw – unique

00:45 – 1:00:00
Ailasesu – reassess
Ailystyried – reconsider/ re-examine
Eithafol – extreme
Brodorol – native
Ymarferol – practical
Arwain – to lead
Cydlynu – coordinate
Ystadegau – statistics
Cyfrannu – to contribute
Rhyngwladol – international
Cenhedlaeth – generation
Ieithydd – linguist
Ysbrydoli – inspire

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s